Puolesta ja vastaan lesboparien hedelmöityshoidot sallivaa lakia...

Eduskunta hyväksyi hedelmöityshoitolain lopullisesti äänestyksessä keskiviikkona 25.10.2006. Laki sallii hedelmöityshoidot heteroparien lisäksi myös naispareille ja yksin eläville naisille. Lopullisessa äänestyksessä vastakkain oli kaksi ehdotusta. Tiukempi ehdotus olisi rajannut yksin elävät naiset ja naisparit hoitojen ulkopuolelle. Keskustelu oli vilkasta - ja ennakkoluuloistakin - ja kesti vuosia.

Tässä luettelo siitä, kuka äänesti mitenkin:

Vapaamielisemmän lain puolesta

SDP

Matti Ahde
Jouni Backman
Arto Bryggare
Mikko Elo
Tarja Filatov
Jukka Gustafsson
Tuula Haatainen
Eero Heinäluoma
Rakel Hiltunen
Susanna Huovinen
Sinikka Hurskainen
Liisa Jaakonsaari
Antti Kalliomäki
Saara Karhu
Antero Kekkonen
Anneli Kiljunen
Kimmo Kiljunen
Valto Koski
Johannes Koskinen
Marjaana Koskinen
Miapetra Kumpula-Natri
Minna Lintonen
Leena Luhtanen
Reino Ojala
Kalevi Olin
Heli Paasio
Sirpa Paatero
Pirkko Peltomo
Virpa Puisto
Susanna Rahkonen
Jouko Skinnari
Säde Tahvanainen
Ilkka Taipale
Satu Taiveaho
Erkki Tuomioja
Jutta Urpilainen
Pia Viitanen
Tuula Väätäinen

Keskusta

Mikko Alatalo
Kauko Juhantalo
Tatja Karvonen
Mari Kiviniemi
Juha Koreaoja
Eero Lankia
Paula Lehtomäki
Tanja Saarela
Pertti Salovaara
Matti Vanhanen
Kimmo Tiilikainen
Jaana Ylä-Mononen

Kokoomus

Sirpa Asko-Seljavaara
Leena Harkimo
Hanna-Leena Hemming
Anne Holmlund
Jyri Häkämies
Marjukka Karttunen
Jyrki Katainen
Jere Lahti
Suvi Lindén
Heikki A. Ollila
Maija Perho
Martin Saarikangas
Sari Sarkomaa
Marja Tiura
Jan Vapaavuori
Jari Vilén
Ben Zyskowicz

Vasemmistoliitto

Anne Huotari
Mikko Immonen
Matti Kauppilav
Martti Korhonen
Mikko Kuoppa
Jaakko Laakso
Annika Lapintie
Markus Mustajärvi
Outi Ojala
Suvi-Anne Siimes
Minna Sirnö
Esko-Juhani Tennilä
Pentti Tiusanen
Kari Uotila
Unto Valpas
Erkki Viitanen

RKP

Eva Biaudet
Jan-Erik Enestam
Christina Gestrin
Roger Jansson
Mikaela Nylander
Astrid Thors

Vihreät

Janina Andersson
Ulla Anttila
Tuija Brax
Tarja Cronberg
Heidi Hautala
Jyrki Kasvi
Rosa Meriläinen
Kirsi Ojansuu
Erkki Pulliainen
Anni Sinnemäki
Osmo Soininvaara
Johanna Sumuvuori
Oras Tynkkynen

Vapaamielisempää lakia vastaan

SDP

Klaus Hellberg
Risto Kuisma
Lauri Kähkönen
Esa Lahtela
Reijo Laitinen
Kari Rajamäki
Maija Rask
Jukka Roos
Tero Rönni
Matti Saarinen
Arto Seppälä
Harry Wallin

Keskusta

Esko Ahonen
Susanna Haapoja
Lasse Hautala
Liisa Hyssälä
Tuomo Hänninen
Timo Kalli
Kyösti Karjula
Inkeri Kerola
Rauno Kettunen
Esko Kiviranta
Markku Koski
Seppo Lahtela
Markku Laukkanen
Jari Leppä
Maija-Liisa Lindqvist
Mika Lintilä
Hannes Manninen
Riikka Moilanen-Savolainen
Petri Neittaanmäki
Pekka Nousiainen
Lauri Oinonen
Aila Paloniemi
Mauri Pekkarinen
Terhi Peltokorpi
Klaus Pentti
Aulis Ranta-Muotio
Antti Rantakangas
Juha Rehula
Eero Reijonen
Markku Rossi
Simo Rundgren
Seppo Särkiniemi
Tapani Tölli
Jukka Vihriälä
Pekka Vilkuna
Matti Väistö

Kokoomus

Eero Akaan-Penttilä
Pertti Hemmilä
Jari Koskinen
Pekka Kuosmanen
Esko Kurvinen
Kalevi Lamminen
Jouko Laxell
Olli Nepponen
Tuija Nurmi
Reijo Paajanen
Lyly Rajala
Paula Ristikko
Petri Salo
Kimmo Sasi
Arto Satonen
Timo Seppälä
Juhani Sjöblom
Irja Tulonen
Raija Vahasalo
Ahti Vielma
Lasse Virén

Vasemmistoliitto

Matti Kangas
Iivo Polvi
Veijo puhjo

RKP

Nils-Anders Granvik
Pehr Löv

Kristillisdemokraatit

Toimi Kankaanniemi
Bjarne Kallis
Päivi Räsänen
Leena Rauhala
Kari Kärkkäinen
Sari Essayah

Perussuomalaiset

Timo Soini
Raimo Vistbacka

Poissa

Ulla-Maj Wideroos (rkp)
Kaarina Dromberg (kok)
Ilkka Kanerva (kok)
Marjo Matikainen-Kallström (kok)
Katri Komi (kesk)
Hannu Hoskonen (kesk)
Sirkka-Liisa Anttia (kesk) *puhemiehenä
Mauri Salo (kesk)
Eero Lämsä (kesk)
Tony Halme (perus)

Tyhjä

Merikukka Forsius (vihr)
       Tukijat / Stödjarna
(jätä myös oma tuen ilmauksesi)
Ehdokkaat / KandidaterKampanjan taustalla:

Sateenkaariyhteisöt ry

Seta ry

Yhteistyössä:
Regngbågsankan rf

Taustaa

Seta / vaalisivu

»Setan vaalitavoitteet
»Taustatietoa avioliittolaista
»Taustatietoa hlbt-poliittisesta ohjelmasta

ranneliike.net / vaalisivu:twitter

 
© Sateenkaariyhteisöt ry 2006 - 2019 • Kaikki oikeudet pidätetään. All rights reserved.